||  ||  ||

 Epidendrum langeanus

Epidendrum langeanus
 
: | | |
  
:Orchidaceae
: Epidendrum 

Subfamily: Epidendroideae
Tribe: Epidendreae
SubTribe: Laeliinae

Epidendrum :

Orchidaceae

   Maxillaria valenzuelana
Maxillaria valenzuelana

ok  ||  ||  ||: 1.038 25