||  ||  ||

  

Washingtonia
 
: | | |
  
:Palmae
: Washingtonia