...
 
   ||  ||  ||

  

Washingtonia
 
:Palmae
: Washingtonia